TP.HCM: Lᴀ̀ᴍ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 13 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ 74 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̃ɴʜ 4 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴠɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀

Dᴜ̣ ᴅᴏ̂̃ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 13 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ 74 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʙɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ 4 ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀.

Nɢᴀ̀ʏ 19-1, TAND TP Tʜᴜ̉ Đᴜ̛́ᴄ (TP.HCM) xᴜ̛̉ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ đᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ Lᴇ̂ Dᴜʏ Hɪᴇ̂́ɴ (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1948) ʙᴏ̂́ɴ ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢɪᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ đᴜ̉ 13 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ đᴇ̂́ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Pʜɪᴇ̂ɴ xᴜ̛̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴜ̛̉ ᴋɪ́ɴ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̀ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̣ xᴀ̂ᴍ ʜᴀ̣ɪ ᴋʜɪ ᴍᴏ̛́ɪ 14 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ᴛʜᴇᴏ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̣ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴛʜᴀɪ ᴏ̛̉ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Kᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ ᴠᴇ̂̀ ADN xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ Hɪᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ sɪɴʜ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̂ ᴛʜᴀɪ.

HĐXX đᴀ̃ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴀ́ɴ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ VKS đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ ɴᴀ̆ᴍ sᴀ́ᴜ ᴛʜᴀ́ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʙᴏ̂́ɴ ɴᴀ̆ᴍ ᴛᴜ̀. Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̂́ ᴛᴜ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴛʀᴀ̉ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ…

Cᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ɴᴇ̂ᴜ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴄʜᴀ́ᴜ BLL (sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 2006) ᴛʜᴜᴇ̂ ᴛʀᴏ̣ ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Bɪ̀ɴʜ Tʀᴜ̛ɴɢ Tᴀ̂ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Hɪᴇ̂́ɴ. Nʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̣̂ ʙᴀ̀ɴ ɢʜᴇ̂́ đᴀ́ ɴᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴛʀᴏɴɢ xᴏ́ᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄʜᴀ́ᴜ L. Vᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 5-2020, ᴏ̂ɴɢ Hɪᴇ̂́ɴ đᴀ̃ ᴅᴜ̣ ᴅᴏ̂̃ ʙᴇ́ L ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̉ ᴏ̛̉ ʟᴀ̂̀ᴜ 1 đᴇ̂̉ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛɪ̀ɴʜ ᴅᴜ̣ᴄ.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ sᴀᴜ, ᴍᴇ̣ ʙᴇ́ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜɪ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʙᴀ̉ʏ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴍᴇ̣ ʙᴇ́ đᴀ̃ đᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ.

Bᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ᴄᴜ̣ ᴏ̂ɴɢ 74 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ sᴀᴜ đᴏ́, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 120 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ.

Qᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʙᴇ́ L ᴋʜᴀɪ ᴏ̂ɴɢ Hɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɢɪᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴜ ᴋʜɪ ʙᴇ́ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̉ 13 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Hᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴏ̣̂ɪ ʜɪᴇ̂́ᴘ ᴅᴀ̂ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ 16 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ Hɪᴇ̂́ɴ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴄʜɪ̉ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴋʜɪ ʙᴇ́ L đᴀ̃ ᴛʀᴇ̂ɴ 13 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ, CQĐT ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ sᴀᴜ.

Ôɴɢ Hɪᴇ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ɢɪᴀ̉ᴍ ɴʜᴇ̣ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴅᴏ đᴀ̃ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ, ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ 70 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴍᴀ̣ɴɢ (ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ sɪ̃ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛᴀ́ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ).

TTO