Phẩn nộ: Người nhà bé V.A tạt nước từ tầng 3 xuống khi dân SG đến nhà ông bà nội đặt hoa cúng

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼.̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼-̼ ̼b̼ố̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼:̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼”̼.̼

S̼a̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ỉ̼ ̼v̼ả̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼(̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼M̼X̼H̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼”̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼á̼o̼ ̼l̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼q̼u̼é̼t̼ ̼s̼â̼n̼”̼.̼

Đ̼ê̼m̼ ̼2̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼h̼o̼a̼ ̼c̼ú̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼n̼,̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼g̼a̼-̼t̼ô̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼é̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼.̼.̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼n̼ế̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼

H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.̼ ̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ậ̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼(̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼)̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼A̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ỉ̼ ̼v̼ả̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

https ://soha.vn/nguoi-dan-den-nha-ong-ba-noi-be-va-dat-nen-va-hoa-cung-mxh-tran-ngap-binh-luan-si-va-2021123011081204.htm?fbclid=IwAR1M9mlfvIv2-_t_PRSPE6FYwfxmFX9D7Yv_yzZU2bPxm8TfzjoBMLt4rL4