Kʜᴀ̂̉ɴ: Mᴏ̣̂ᴛ ᴛɪ̉ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 14 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴏᴍɪᴄʀᴏɴ: Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴍᴜ̃ɪ 2 đᴇ̂́ɴ 3 ᴍᴜ̃ɪ ᴠᴀ̆́ᴄ xɪɴ CV19

S̼á̼n̼g̼ ̼3̼1̼/̼1̼2̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼1̼5̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼a̼s̼t̼e̼u̼r̼ ̼N̼h̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼e̼n̼e̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼/̼1̼2̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼1̼4̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼(̼B̼.̼1̼.̼1̼.̼5̼2̼9̼)̼.̼

1̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼8̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼N̼9̼9̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼N̼4̼1̼7̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼;̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼N̼4̼1̼7̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼2̼;̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼Q̼H̼9̼4̼5̼1̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼2̼.̼

T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼,̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼”̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼N̼9̼9̼ ̼t̼ừ̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼7̼7̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼6̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼7̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼M̼u̼l̼l̼b̼e̼r̼r̼y̼ ̼H̼o̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼A̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼3̼D̼2̼ ̼k̼h̼u̼ ̼C̼i̼p̼u̼t̼r̼a̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼A̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼ ̼T̼ổ̼ ̼b̼a̼y̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼

C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼N̼4̼1̼7̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼0̼3̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼H̼i̼s̼t̼o̼r̼i̼s̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼3̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼N̼4̼1̼7̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼3̼/̼1̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼0̼1̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼b̼a̼y̼ ̼1̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼

C̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼Q̼H̼9̼4̼5̼1̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼1̼6̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼1̼3̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼b̼a̼y̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼M̼u̼l̼b̼e̼r̼r̼y̼ ̼C̼o̼l̼l̼e̼c̼t̼i̼o̼n̼ ̼S̼i̼l̼k̼ ̼M̼a̼r̼i̼a̼n̼a̼,̼ ̼2̼1̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼T̼u̼i̼ ̼B̼l̼u̼e̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼Q̼H̼9̼4̼5̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼3̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼0̼/̼1̼2̼ ̼v̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼1̼/̼1̼2̼.̼

“̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼”̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼n̼à̼y̼.̼

K̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼M̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼A̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼2̼0̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼V̼N̼4̼1̼7̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼

N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼2̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼1̼0̼8̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼N̼a̼m̼ ̼P̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼(̼W̼H̼O̼)̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼g̼a̼i̼,̼ ̼O̼m̼i̼c̼r̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼1̼1̼0̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼.̼

C̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼O̼h̼i̼o̼,̼ ̼м̼ỹ̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼τ̼ự̼ ̼g̼e̼n̼e̼ ̼ᴠ̼ɪ̼г̼ᴜ̼ѕ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼к̼ι̼ế̼м̼ ̼в̼ι̼ế̼ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̼̉п̼ɡ̼ ̼O̼ᴍ̼ɪ̼ᴄ̼г̼ᴏ̼п̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼2̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼

https ://vnexpress.net/14-ca-nhap-canh-quang-nam-nhiem-bien-chung-omicron-4410510.html