Con chồng càng hoàn hảo càng ngứa mắt, lý lẽ của “Dì Ghẻ” khi hiện nguyên hình

V̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼. ̼M̼a̼s̼t̼e̼r̼ ̼c̼o̼a̼c̼h̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼L̼o̼v̼e̼ ̼t̼e̼c̼h̼)̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼,̼ ̼l̼à̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼ ̼D̼ù̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ấ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼ấ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼;̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

M̼a̼s̼t̼e̼r̼ ̼c̼o̼a̼c̼h̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼
̼̼K̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼. ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼,̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼(̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ẻ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼…̼)̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼à̼ ̼c̼á̼p̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼…̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼d̼â̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼n̼,̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼ C̼ô̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼e̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼x̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼l̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼”̼.̼ ̼C̼o̼a̼c̼h̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼“̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼ ̼X̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼ô̼i̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼m̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼á̼i̼ ̼(̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼i̼”̼ ̼n̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼i̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ậ̼p̼.̼ ̼H̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼r̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼g̼e̼n̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼i̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼h̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ả̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼d̼è̼ ̼b̼ỉ̼u̼,̼ ̼s̼ỉ̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ẳ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼á̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼è̼ ̼b̼ỉ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼“̼s̼ă̼n̼”̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼. ̼Á̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼“̼s̼ă̼n̼”̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼m̼ã̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼r̼e̼u̼d̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼,̼ ̼ẩ̼n̼ ̼d̼ụ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼h̼é̼t̼,̼ ̼“̼n̼g̼ứ̼a̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼.̼.̼. ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼”̼.̼ C̼h̼ị̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼á̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ơ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼“̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼”̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼.̼

r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼à̼ ̼x̼o̼n̼g̼. ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼“̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼. ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼“̼x̼u̼i̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼í̼c̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ớ̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼)̼.̼ ̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ớ̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼t̼r̼ả̼”̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼

̼C̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼s̼ă̼n̼”̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼“̼đ̼í̼n̼h̼ ̼k̼è̼m̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼r̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ì̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼ớ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼”̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼”̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼ở̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼d̼ậ̼p̼. ̼“̼N̼h̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼u̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ê̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ợ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼i̼ ̼n̼à̼o̼”̼ ̼-̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.