Bᴏ̂́ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ: Tᴏ̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅᴀ̣ʏ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ, ᴄᴏɴ ʜᴜ̛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̣ʏ ᴅᴏ̂̃ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̛ɪ ǫᴜᴀ́ ᴛᴀʏ

Trước khi lấy lời khai, bố ruột bé gái có nói rằn đẻ ra mà không nuôi được, không dạy dỗ được thì tôi nhờ đến người tình của tôi thì có gì sai

Trước hết anh ta vẫn bênh người tình vì lo s.ợ sẽ có bản á.n nặng dành cho người vợ hờ này

T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼ca,̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼d̼a̼̣̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼đ̼á̼̼n̼.h̼ ̼g̼ã̼̼y̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼̼n̼g̼ ̼g̼â̼̣̼y̼ ̼g̼ỗ̼̼.̼


V̼à̼̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼ca ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼.a̼m̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼H̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼


T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼â̼̣̼n̼ ̼B̼ì̼̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼̣̼n̼h̼,̼ ̼V̼õ̼̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼V̼.̼A̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼3̼)̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼̼n̼g̼ ̼t̼a̼̣̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼2̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

H̼ì̼̼n̼h̼ ̼ả̼̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ú̼̼c̼ ̼b̼i̼̣̼ ̼b̼ắ̼̼t̼

Q̼u̼ỳ̼̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼â̼̣̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼á̼.n̼h̼ ̼đ̼ậ̼.p̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼.̼ ̼D̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼đ̼.ậ̼p̼ ̼b̼é̼̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼m̼â̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼.̼

̼Đ̼ế̼̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼ ̼V̼à̼̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼p̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼ă̼n̼;̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼3̼ ̼h̼ô̼̣̼p̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼é̼̼ ̼A̼.̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼̼ ̼t̼r̼ì̼̼n̼h̼ ̼h̼o̼̣̼c̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼g̼ỗ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼.̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼̼ ̼n̼ô̼n̼ ̼ó̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼é̼̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼ề̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼̣̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼ô̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼b̼é̼̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ị̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼à̼̼y̼ ̼c̼à̼̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼á̼̼c̼ ̼v̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼L̼Đ̼)̼

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼.g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼.n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼

Căn hộ nơi bé A. ở cùng cha ruột và “mẹ kế”

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼C̼.ô̼n̼g̼ ̼a̼.n̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ạ̼.m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼̼n̼ ̼h̼à̼̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼à̼̼ ̼v̼à̼̼ ̼b̼ắ̼̼t̼ ̼t̼a̼̣̼.m̼ ̼g̼i̼a̼.m̼.̼ ̼C̼ô̼.n̼g̼ ̼a̼.n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼.̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼.ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼.ậ̼t̼.̼

̼C̼ô̼n̼.g̼ ̼a̼.n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼o̼i̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼